Session 11: Adolescent Boredom Sexuality and the Transition to Adulthood

Guest speaker: Hesam Hossein Zadeh (MS.c., Sociology Department, Tehran University)

DECEMBER 15th, 2022

چکیده

مسئلە‌ی محوری‌ام در پژوهش حاضر آن است که چرا و چگونه سکسوالیته در دوره‌ی نوجوانی وضعیتی بحرانی پیدا می‌کند. منظور از بحران این‌جا، وضعیتی است که در آن درگیری ذهنی و عینی نوجوان با سکسوالیته نه‌تنها شدیداً همە‌ی ساحات زندگی او را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه خود را بدل به محور کل زندگی روزمره‌اش می‌کند. فرقی ندارد نوجوان کجا یا در حال انجام چه کاری باشد، ذهن و زندگی او در سیطرەی سکسوالیته است و نمی‌تواند مستقل از آن بیندیشد و عمل کند. از‌این‌رو تلاش می‌کند به هر طریق ممکـن مواجهه‌هایی با آن داشـته باشد تا اندکی (حتی شده کوتاه‌مدت) از این سیطره بکاهد و این میل را آرام کند. اگر موفق نشود، بحران رفته‌رفته گسترش می‌یابد و می‌تواند بدل به نمونه‌هایی از اصطلاحا ناهنجاری‌های رفتاری یا سرکوب‌های شدید روانی درون خود فرد شـود. حالا مسئله‌ام آن است که چه عواملی و چگونه در خلق و شکل‌گیری این بحران دخیل‌اند، چه عواملی و چگونه آن را هدایت می‌کنند و در نهایت، چه عواملی و چگونه می‌توانند بدان امتداد بخشند یا پایانش دهند. البته واضح است پیگیری این پرسش‌ها در تمامی ساحات زندگی، چنان ابعادی می‌یابد که از توان یک کار پژوهشی یا دست‌کم یک پایان‌نامەی کارشناسی‌ارشـد خارج است. بنابراین، مسـئله‌ام را به مدرسه به مثابەی یک فضا-زمان محدود کرده‌ام. مدرسه از آن‌رو برایم اهمیـت دارد که تا حد زیادی در سیطرەی گفتمان و ایدئولوژی حاکم است و برنامه‌هـای درسی و غیردرسی رسمی در آن مستقیما توسط قدرت مرکزی تعیین و اجرا می‌شوند و با جدیت درخور توجهی (دست‌کم به نسبت سایر نهادهای این‌چنینی) مورد نظارت قرار می‌گیرند. اینکه سکسوالیته به عنوان مسئله‌ای ممنوعه در چنین محیط ایدئولوژیک و پر از نظارتی چگونه به خود تحقـق می‌بخشـد، می‌تواند نشانه‌هایی از امکان‌های تحقـق سکسـوالیته در وضعیـت کلان‌تر اجتماعی و فرهنگی را در خود داشته باشد. علاوه بر این، بخـش زیادی از نوجوانی افراد غالبا در محیط مدرسه و در کنار گروه همسالان می‌گذرد و طبیعی است که این محیط هم در شکل‌دهی به زیست جنسی نوجوانان نقـش درخور توجهی داشته باشد و هم متأثر از این مواجهه، خود نیز تغییر شکل یابد. اینجا زیست جنسی را در عام‌ترین معنایش مدنظر دارم، چنان‌کـه می‌توان از «زیسـت عاطفی»، «زیست دانشگاهی» و امثال آن سخن گفت، یعنی بخش‌هایی از زندگی روزمره که مربوط به امر جنسی است. بنابراین، برایم مفهومی تخصصی با معنایی خاص نیست.

 متن پیشنهادی برای مطالعه پیش از جلسه

ملالت‌های نوجوانی – سکسوالیته و گذار به بزرگسالی

 Meeting report

The topic of sexual education and its political dynamic has been mostly understudied, neglected and taboo among Iranian scholars. Hessam Hossein Zadeh was the 11th presenter at our Biweekly sessions. He joined us from Iran late in the night and elaborated on his research on the same topic, shedding light on the forces, dynamics, problematics, and implications of his research, including on the recent revolutionary movement. 

In his presentation, Hesam shared his current teaching role and background in sociology. Then, Hesam took us through the methodology of his research-maximum variation and chapter by chapter overview of his findings and analysis. As an educator and sociologist of education, Hesam interviewed 29 students from various schools in Tehran over the course of six months. In the pursuit of his research, he faced many challenges, including a lack of cooperation by educational authorities and, ironically, the bluntness of the sample groups who provided a rich but puzzling set of findings for his research. In general, Hesam investigated the modes of power control by the educational system and, in turn, modes of dissent by students in relation to the question of sexuality and sexual orientation. He clearly demonstrated and explained that the norms practiced by the students (sample) deviate from public demands and precepts, and students are more liberal, daring, and inquisitive about exploring their comfort zone around the question of sexuality. For instance, homosexuality is a response to draconian school policies to banish normal opposite-sex relationships, but since it is imposed by the system on students, it takes many nuanced forms. Similarly, the culture of control and surveillance extends to school practices and entrance exams which provide more grounds for students to deviate from standard Islamic norms. In this context, many practices, such as unorthodox emotional attachments, defiant discursive and linguistic expressions, and hierarchical teacher-student and student-student relationships imbued with a dose of ideology, constantly emerge and unfold.

In conclusion, after taking us through his findings, Hesam raised the key issue that due to the role of media and new evolving social norms, especially emergent in the past few years, the controlling forces of the Islamic educational system are at constant clash with the modernizing forces of students who have access to media and other dissenting tools. Unexpectedly, the outcome is a school environment that breeds excessive control and an abusive environment, and on the other hand, a budding sexual culture that promotes individuality, albeit without being risk-free.

In the Q&A section, many questions were raised in terms of the politics of sexual education and its impact on society and the current political movement. Hesam commented on the focus of his research, how power and sexuality are conceived by him from Freudian and Foucoudian angles and how the Iranian system can be modernized to incorporate a more balanced approach policy towards sexual education, distinct from the Islamic regime’s self-destructive and draconian impositions. On another optimistic note, Hesam’s future research is very open-ended, with eyes on analyzing these dynamics in religious schools and better understanding many new modes of expression of sexuality among the new belligerent and restless student population. All in all, it was a pleasure to have such a top-notch researcher, Hesam Hossein Zadeh back from our homeland of Iran. We wish him all the best and hope to have Hesam back at Bi-weekly sessions.