Session 10: Resistance is Life: From Right to Life to Willingness to Life in Woman Life Freedom Revolution 

Guest Speaker: Atefe Rangriz (Masters in Sociology, Allameh Tabataba'i University and Kharazmi University)

APRIL 30th, 2023

چکیده

در این ارائه موضوع محوری من پرداختن به مسئله «مقاومت» است؛ اینکه موقعیت انقلابی زن، زندگی، آزادی وضعیتی دگرگون را رقم زد که زیستن را دستخوش تغییر کرده است و همواره سوال «چه می توان کرد؟» را پیش رویمان میگذارد. در ابتدای بحث نسبت اعضای گروه «همبستگی» با انقلاب زن، زندگی، آزادی با تکیه بر جنبش دادخواهی و فمینیستی و طبقاتی مورد بحث قرار می گیرد.

سپس با نگاهی کوتاه به تاریخ و رویداد انقلاب ژن، ژیان، ئازادی به جمع ناپذیری دادخواهان، زنان، ملیت ها و طبقات با نام «پدر» اشاره می شود. و دست آخر با تمرکز بر فرآیند دادخواهی، بحث «حق حیات» و «خواست زندگی» در این موقعیت بررسی می شود. اینکه این موقعیت انقلابی با فراز و نشیب ها و سرکوب ها و موانع زیست «ما» را چگونه تغییر داده است و اکنون «مقاومت زندگیست» تا چه حد مهم است و برای خواست زندگی باید به بحث «مراقبت»، «بازتولید اجتماعی» و... پرداخته شود و این را با تغییر دادن وجوه زندگی پیش برد تا زندگی را از مناسبات سرمایه داری با تمرین مداوم و بدون به تعویق انداختن آن به غایتی تحت نام «آینده یا فردا» نجات داد.